Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
2012.január.01
 
Bevezetés
Értelmezések
Adatkezelési alapelveink
A kezelt adatokról
Az adatkezelés célja, adatok köre jogcíme és időtartama
Egyéb adatkezelések
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége
Jogorvoslati lehetőségek
 
1. BEVEZETÉS
A Szinkron KKT mint a kedvence.hu Internetes Áruházának üzemeltetője (Szinkron KKT, 5000 Szolnok, Ady Endre út 52., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi nyilatkozat tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen nyilatkozatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
A Szinkron KKT a kedvence.hu címen elérhető honlapjának adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://kedvence.hu/adatkezeles.html címen.
 
A Szinkron KKT fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor i megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.
 
A Szinkron KKT „kedvence.hu” honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Szinkron KKT a kedvence.hu honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.
 
A Szinkron KKT elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szinkron KKT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
A Szinkron KKT az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az alábbi hatályos jogszabályokkal:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 
2. ÉRTELMEZÉSEK
 
1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 
2.személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 
3.hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 
4.tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 
5.adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
6.adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
8.nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
9.adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
10.adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 
11.adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 
12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 
13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
 
15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
 
3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEINK
 
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
 
Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
4. A KEZELT ADATOKRÓL
 
A Szinkron KKT tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
 
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szinkron KKT. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a Kedvence Internetes Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
 
A Kedvence Internetes Webáruház használata során a Szinkron KKT. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az érintett regisztrált felhasználó megrendelésének teljesítéséhez, azonosításához nélkülözhetetlen adatokat tartalmaz, és rendelése folyamán külső harmadik felet választott annak kiszállításához.
Az érintett regisztrált felhasználó adatait a következő felek ismerhetik meg az alábbi adatok tartalmával:
 

GLS futárszolgálat esetén:

A 2018.04.03-tól érvényes Általános Üzleti Feltételek itt elérhető.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com
Cégjegyzékszám:
13-09-111755
Adószám:
12369410-2-44
Közösségi adószám:
HU12369410
A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím.
A GLS. adatvédelmi szabályzata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

FoxPost csomagautomata esetén:
Az adatkezelő neve: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatkezelő székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Az adatkezelő levelezési (posta)címe: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 10-10-020309
Az adatkezelő adószáma: 25034644-2-10
Adatkezelési nyilvántartási szám, valamint a nyilvántartási számhoz tartozó adatkezelési cél
megjelölése:

  • (a) NAIH-85883/2015. (2015.05.22.); „marketing”;
  • (b) NAIH-88125/2015. (2015.08.05.); „marketing célú adatkezelés,
  • nyereményjátékok, sorsolások, közvélemény kutatás”;
  • (c) NAIH-97095/2016. (2016.05.19.); "egyéb. vásárlói elégedettség mérés.";
  • (d) NAIH-97094/2016. (2016.05.19.); "hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.”.

Az adatkezelő e-mail címe: info@foxpost.hu. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent
megjelölt email címre kizárólag az adatkezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos
kérdéseket, panaszokat fogadja.

A Foxpost adatvédelmi szabályzata: http://www.foxpost.hu/wp-content/uploads/2016/03/FOXPOST_adatkezelési-szabályzat_20160901.pdf?

Pick-Pack Pontos csomagküldés esetén:
Magyar Lapterjesztő Zrt.
Székhely: 1097 Budapest, Táblás u 32.
Cégjegyzékszám: 01-10-043804
Adószám:12372041-4-44
Levelezési cím: 1388 Bp. Pf.: 73
Telefonszám:06-1/347-7300
Fax: 06-01/347-7302
E-mail: lapker@lapker.hu
Honlap: www.lapker.hu
A kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím.
Magyar Lapterjesztő Zrt adatvédelmi szabályzata: http://pickpackpont.hu/privacyPolicy
 
Felhívjuk a Szinkron KKT „kedvence.hu” részére adatközlő felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!
 
A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
 
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie érvényességi ideje 14 nap, mely után a szerverről törlésre kerül!
 
5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, ADATOK KÖRE, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
 
Az adatkezelés célja: A kedvence.hu Internetes Áruházban regisztrált felhasználók azonosítása, rendelések gördülékeny kiszolgálása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, marketing, statisztika.
 
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, cím, IP cím.
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 
A személyes adatok módosítására és törlésére, valamint a hozzájárulás visszavonására „regisztráció megszüntetése” az áruház ügyfélkapu menüjében van mód.
 
A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon is lehet kezdeményezni:
 
- postai úton az 5000 Szolnok, Batthyány út 20. címen,
- e-mail útján az info@kedvence.hu címen.
 
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Honlapon történő regisztráció - NAIH-60288/2012.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-60290/2012.
Fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése - NAIH-60291/2012.
 
6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
 
A Szinkron KKT a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 
7. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
A Szinkron KKT számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint a Tárhely szolgáltató, Cégnév: ShopRenter.hu Kft. Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.  Levelezési cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129. Adószám: 23174108-2-09 szerver hossztelében találhatók meg.
 
A Szinkron KKT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.
 
A Szinkron KKT az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
A Szinkron KKT a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.
 
A Szinkron KKT a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 
A Szinkron KKT az adatkezelés során megőrzi:
 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 
A Szinkron KKT és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás,kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 
8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
 
Név: Szinkron Kkt.
Székhely: 5000 Szolnok, Ady Endre út 52.
Telephely: 5000 Szolnok, Batthyány út 20,
Cégjegyzék szám: 16 03 001649
Kibocsájtó cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság - Cégbíróság
Adószám: 29778102-2-16
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
hatósági nyilvántartási száma: C/003785
Telefon: +36 56/342-188
Fax: +36 56/379-821
E-mail: info@kedvence.hu
 
Adatkezelési nyilvántartási szám:
Honlapon történő regisztráció - NAIH-60288/2012.
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis - NAIH-60290/2012.
Fogyasztói elégedettség mérésére szolgáló adatbázis építése - NAIH-60291/2012.
 
9. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
 
Név: Szinkron Kkt.
Székhely: 5000 Szolnok, Ady Endre út 52.
Telephely: 5000 Szolnok, Batthyány út 20,
Cégjegyzék szám: 16 03 001649
Kibocsájtó cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság - Cégbíróság
Adószám: 29778102-2-16
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
hatósági nyilvántartási száma: C/003785
Telefon: +36 56/342-188
Fax: +36 56/379-821
E-mail: info@kedvence.hu
 
10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
 
Az érintett kérelmére a Szinkron KKT mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szinkron KKT költségtérítést állapít meg.
 
A Szinkron KKT a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
 
A Szinkron KKT zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
A Szinkron KKT megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 
A Szinkron KKT a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
 
A Szinkron KKT a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
 
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
A Szinkron KKT a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
 
A Szinkron KKT az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Szinkron KKT az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 
A Szinkron KKT nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
 
 
Adatainak módosítása:
Szinkron KKT lehetőséget nyújt a felhasználónak adatai módosításához, illetve regisztrációjának megszüntetéséhez az ügyfélkapuba való belépés után az ügyfélkapu-adatlap menüpontban.
 
Egyéb rendelkezések:
A Szinkron KKT. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Kedvence Internetes Webáruházhoz való internetes csatlakozás miatt következett be!
 
A Szinkron KKT. fenntartja a jogot, hogy a Kedvence Internetes Webáruház szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Kedvence Internetes Webáruház szerződési feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Kedvence Internetes Webáruház szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szinkron KKT. a Kedvence Internetes Webáruház szolgáltatást biztosítja.
 
Viszonteladókat nem áll módunkban a Kedvence Internetes Webáruházon keresztül kiszolgálni, őket kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.
 
Panaszkezelés:
Panaszával észrevételével kérem ügyfélszolgálatunkat keresse az alábbi elérhetőségek egyikén! Ügyfélszolgálatunk az elektronikusan beérkezett panaszokra legkésőbb 48 óra múlva érdemben válaszol. Telefonos megkeresés esetén megpróbálunk megoldást találni a felmerült panaszra. Postai levélben érkező panaszokra 7 munkanapon belül áll módunkban válaszolni! Amennyiben a vevő számára legmegfelelőbb megoldást nem elérhető, úgy a felmerült viták elbírálására a felek a Szolnok Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó (vevő) a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület (5000 Szolnok, Verseghy Park 8; tel.:56/510610) eljárását is kezdeményezheti.
 
Ügyfélszolgálat: (http://www.kedvence.hu/elerhetosegek.php)
Szinkron KKT. (www.kedvence.hu)
5000 Szolnok, Batthyány út 20.
 
Nyitva tartás:
Hétfőtől – Péntekig: 10:00 – 18:00-ig
Szombaton: 08:00 – 12:00-ig
Vasárnap: ZÁRVA
 
Elérhetőségek:
Tel.: 06 (56) 342-188
Fax: 06 (56) 379-821
E-mail: info@kedvence.hu
 
Letölthető, nyomtatható verzió: Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF